Aktualności Regulamin Projektu Opis Projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Do pobrania Biuro Projektu Fundacja ATUT

Do pobrania

DOKUMENTY Z DNIA 23.07.2012

 

Wykaz załączników do konkursu zamkniętego nr 1/DNB3/2012 na składanie wniosków 
o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Ogłoszenie o konkursie - POBIERZ

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej - - POBIERZ

Oświadczenia o odbyciu usługi szkoleniowo – doradczej  - POBIERZ

Biznes plan - POBIERZ 

analiza finansowa - POBIERZ

bilans – formularz pomocniczy- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- POBIERZ

Oświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem podatków- POBIERZ   

Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - POBIERZ

Oświadczenia o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - POBIERZ

Upoważnienie do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych - POBIERZ

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - POBIERZ

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku budżetowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach budżetowych, pomocy de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą,  o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy POBIERZ - wersja z dnia 24.07.2012

Oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy, - POBIERZ

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT- POBIERZ

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis POBIERZ

Karta oceny merytorycznej wniosku o jednorazową dotację inwestycyjną - POBIERZ

Zarządzenie prezesa - POBIERZ

 2012-03-29 / wyświetleń - 6112


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X
stat4u